فرم‌ها و دستورالعمل‌ها

 

ردیف عنوان فرم
۱ پیشنهاد نام آموزشگاه
۲ درخواست تمدید پروانه آموزشگاه
۳ بازدید مکان و تجهیزات
۴ تعهد‌نامه مربیگری
۵ درخواست افزایش/کاهش حرفه‌های آموزشی
۶ درخواست تأییدنام
۷ درخواست شعبه
۸ رتبه‌بندی آموزشگاه‌ها
۹ زمانبندی صدور پروانه تاسیس
۱۰  اولویت‌بندی آموزشگاه
۱۱ فرم بازرسی
۱۲ فرم تبدیل آموزشگاه حقوقی
۱۳ تعهدنامه مدیریت و مربیگری و تأسیس
۱۴ قرار داد کارآموزی
۱۵ مرخصي
۱۶ معرفی مربی و مدیر
۱۷ تاسیس آموزشگاه ازاد
۱۸ قرارداد مدیر آموزشگاه
۱۹ قرارداد مربیان آموزشگاه آزاد
۲۰ نحوه قرارداد همکاری برای اخذ مجوز رشته‌های خارج از آموزشگاه
21 فرمت گواهی حضوردر دوره آموشی