مزایده اجاره

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان در نظر دارد بخشی از اماکن دراختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدرکات الکترونیکی دولت ( Setadiran.ir) به شرح ذیل به سرمایه گذاران واجد صلاحیت طبق ضوابط و بخشنامه های صادره در قالب اجاره واگذار نماید . https://hormoztvto.ir/upload/1594553949924.pdf