آگهي مزايده اجاره -نوبت اول

                                                                                         آگهی مزایده اجاره  -   نوبت اول

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان در نظر دارد بخشی از اماکن دراختیار خود را در قالب ماده (5) قانون الحاق مالی (2) از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدرکات الکترونیکی دولت ( Setadiran.ir) به شرح فایل پیوست ..............................دانلود فایل به سرمایه گذاران واجد صلاحیت طبق ضوابط و بخشنامه های صادره در قالب اجاره واگذار نماید

درصورتی که شرکت کنندگان دارای صلاحیت تعیین شده در اسناد نباشند و مدارک خواسته شده ایشان در زمان بازگشایی پاکات کامل نباشد ، در صورت برنده شدن پیشنهاد ایشان ابطال میگردد.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

  1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ,پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد
  2. کلیه اطلاعات موارد اجاره شامل مشخصات ,شرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد
  3. علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن ) با شماره 41934-021مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه کشوری و شماره 09387921572 نماینده مرکز سامانه در استان تماس حاصل نمایند.
  4. اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه ( Setadiran.ir) بخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است .
  5. پیشنهاددهندگان میبایست سپرده شرکت در مزایده به شماره 4062018707685045باشناسه واریز ........ و به شماره شبا760100004062018707685045 IR به نام سپرده اداره کل آموزش فنی وحرفه ای هرمزگان قابل واریز درکلیه شعب بانک مرکزی واریز نموده و فیش واریزی را در سامانه ستاد ، بارگذاری نمایند.
  6. هزینه درج آگهی به عهده مزایده گر برنده می باشد. 

     7- تعداد متقاضی مزایده جهت شرکت کننده پیشنهاد قیمت با یک شرکت کننده و پیشنهاد دهنده معتبر میباشد.                  

8-درصورت هر گونه ابهام و اخذ توضیحات متقاضیان می تواننند در روزهای اداری با شماره تلفن 32118 – 076 داخلی 331 یا 406 تماس حاصل فرمایند و یا به آدرس : بندرعباس- نخل ناخدا - بلوار ساحلی صدف - روبروی پارک ولایت - اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان - واحد دبیرخانه کاهش تصدی گری مراجعه نموده .