آگهی مزایده اجاره.... نوبت دوم

آگهی مزایده اجاره ( نوبت دوم)

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان در نظر دارد بخشی از اماکن دراختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدرکات الکترونیکی دولت ( Setadiran.ir) به شرح ذیل به سرمایه گذاران واجد صلاحیت طبق ضوابط و بخشنامه های صادره در قالب اجاره واگذار نماید.

مبالغ به ریال

ردیف

نام پروژه و مرکز

شهرستان

مدت اجاره

تاریخ انتشار

تاریخ دریافت اسناد

تاریخ بازدید از سامانه

پایان زمان ارسال پیشنهاد قیمت

تاریخ بازگشایی

مبلغ سپرده  شرکت در مزایده

شماره مزایده در سامانه

1

مرکز اسبق آموزش فنی و حرفه ای کمربندی  

بندرعباس

سه سال

11/06/98

11/06/98

11/06/98

23/6/98

24/6/98

500،000،000

5098000144000008

2

مرکز  اسبق آموزش فنی و حرفه ای خواهران

میناب

سه سال

11/06/98

11/06/98

11/06/98

23/6/98

24/6/98

150،000،000

5098000144000009

3

مرکز  دشتی

پارسیان

سه سال

11/06/98

11/06/98

11/06/98

23/6/98

24/6/98

50،000،000

5098000144000010

4

مرکز فارغان

حاجی اباد

سه سال

11/06/98

11/06/98

11/06/98

23/6/98

24/6/98

50،000،000

5098000144000011

5

مرکز درپهن

میناب

سه سال

11/06/98

11/06/98

11/06/98

23/6/98

24/6/98

50،000،000

5098000144000012

6

سایت پرورش میگوی تباب

میناب

یکسال

1/7/98

1/7/98

1/7/98

13/7/98

14/7/98

1000،000،000

5098000144000013

درصورتی که شرکت کنندگان دارای صلاحیت تعیین شده در اسناد نباشند و مدارک خواسته شده ایشان در زمان بازگشایی پاکات کامل نباشد ، در صورت برنده شدن پیشنهاد ایشان ابطال میگردد.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

  1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ,پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد
  2. کلیه اطلاعات موارد اجاره شامل مشخصات ,شرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد
  3. علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن ) با شماره 41934-021مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه کشوری و شماره 09387921572 نماینده مرکز سامانه در استان تماس حاصل نمایند.
  4. اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه ( Setadiran.ir) بخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است .
  5. پیشنهاد دهندگان میبایست سپرده شرکت در مزایده به شماره 4062018707685045 باشناسه واریز 989112662214000209310000000000 و به شماره شبا 760100004062018707685045 IR به نام سپرده اداره کل آموزش فنی وحرفه ای هرمزگان قابل واریز درکلیه شعب بانک مرکزی واریز نموده و فیش واریزی را در سامانه ستاد ، بارگذاری نمایند.
  6. هزینه درج آگهی به عهده مزایده گر برنده می باشد. 

     7- تعداد متقاضی مزایده جهت شرکت کننده پیشنهاد قیمت با یک شرکت کننده و پیشنهاد دهنده معتبر میباشد.                  

8-درصورت هر گونه ابهام و اخذ توضیحات متقاضیان می تواننند در روزهای اداری با شماره تلفن 32118 – 076 داخلی 331 کارشناس بودجه تماس حاصل فرمایند و یا به آدرس : بندرعباس- نخل ناخدا - بلوار ساحلی صدف - روبروی پارک ولایت - اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان - واحد دبیرخانه کاهش تصدی گری – کارشناس بودجه مراجعه نموده .

      * ضمناً آگهی این مزایده در وب سایت این اداره کل به آدرس اینترنتی WWW.Hormoztvto.ir و پایگاه  ملی اطلاع رسانی مناقصات و مزایده ها موجود می باشد.