فراخوان شناسایی سرمایه گذران و مشارکت کننده در حوزه آموزش

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان به نمایندگی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستای آئین نامه اجرایی ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی و تبصره 19 قانون بودجه سال 1399 در نظر دارد پروژه ها و مراکز ذیل را به سرمایه گذاران واجد صلاحیت طبق ضوابط و بخشنامه های صادره در قالب مشارکت واگذار نماید . از این رو از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط متقاضی در این خصوص تقاضا میشود با درخواست کتبی جهت اعلام آمادگی در این فراخوان به آدرس : بندرعباس- نخل ناخدا - بلوار ساحلی صدف - روبروی پارک ولایت - اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان - واحد دبیرخانه کاهش تصدی گری دولت مراجعه و یا با شماره تلفن 32118 – 076 داخلی 406 تماس حاصل فرمایند و نسبت به اخذ مدارک و فرم های لازم اقدام نمایند .