آموزش‌های تخصصی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان

بخش آموزش در مراکز جوار دانشگاهی: آن بخش از آموزش هایی که در مراکز جوار دانشگاهی زیر نظر یکی از مراکز آموزشی بصورت موقت برای یک یا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی دانشجویان متقاضی اجرا می گردد، آموزش های بخش جوار دانشگاهی گفته می شود.


توسعه آموزش دانشجویان در قالب تاسیس مراکز SCD در دانشگاهها

طرح ایجاد مراکز آموزش جوار دانشگاهها در اولویت برنامه های سازمان در سال جاری قرار دارد که در صورت موافقت و همکاری مسئولین دانشگاهها در زمینه اختصاص فضا ، تجهیزات و فراهم آوردن شرایط لازم حضور دانشجویان در دوره های مهارتی یکی از موثر ترین طرحها در زمینه مهارت افزایی دانشجویان می باشد دوره های آموزشی ارائه شده در این مراکز در سه حوزه رشته های فنی، نرم افزارهای تخصصی ، کارآفرینی و کسب و کار می باشد به نحوی که دانشجو بتواند بعد از فارغ التحصیلی یا در شرکتها و موسسات مشغول کار شده و یا خودش مستقلا کارآفرینی کند.