فرم‌ها و دستورالعمل‌ها

 

ردیف عنوان فرم
1 تعهدنامه دریافت موافقت نامه سه روزه
2 چارت متقاضیان تاسیس
3 شهريه آموزشگاههاي آزاد درسال 1400
4

فراخوان تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد استان هرمزگان در سال 1400

5 ضوابط ودستورالعمل اجرايي آئين نامه نحوه ي تشکيل واداره آموزشگاههاي فني وحرفه اي آزاد درسال 98
6 شرایط متقاضیان تاسیس
7 فرم درخواست تاسیس آموزشگاه
فرم معرفی به اداره اماکن برای اولین پروانه تاسیس
فرم درخواست تمدید پروانه تاسیس
8 فرم خوداظهاری تاسیس
9 فرایند صدور پروانه تاسیس
10 مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه حقوقی
11 مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه حقیقی
12 بازدید مکان و تجهیزات
13 پیشنهاد نام آموزشگاه
14 درخواست افزایش/کاهش حرفه‌های آموزشی
15 فرآیند ابلاغ مربیگری
16 رتبه‌بندی آموزشگاه‌ها
17 فرم بازرسی
18 فرم تبدیل آموزشگاه حقوقی
19 نحوه قرارداد همکاری برای اخذ مجوز رشته‌های خارج از آموزشگاه
20 قرار داد کارآموزی
21 مرخصي
22
23 قرارداد مدیر آموزشگاه
24 مربیان آموزشگاه آزاد
25 فرم عناوین مجاز دوره های آموزشی
26 تاریخ برگزاری آزمون متقاضیان تاسیس آموزشگاه آزاد بهمراه سرفصلهای آزمونی
27 نمونه سوالات 1- متقاضیان تاسیس آموزشگاه آزاد
28 جزوه توانایی کسب و کار
29 نمونه سوالات 2-متقاضیان تاسیس آموزشگاه آزاد
30 رشته های دارای اولویت جهت تاسیس آموزشگاه آزاد در استان هرمزگان
31

مدارک اولیه  مورد نیاز جهت درخواست تاسیس شعبه

32

شهریه آموزشگاههای آزاد درسال 1399

33

فرم معرفی نامه به اداره اماکن

32 راهنمای درخواست تاسیس از طریق درگاه ملی