فرم‌ها و دستورالعمل‌ها

 

ردیف عنوان فرم
1 ضوابط ودستورالعمل اجرايي آئين نامه نحوه ي تشکيل واداره آموزشگاههاي فني وحرفه اي آزاد درسال 98
2 شرایط متقاضیان تاسیس
3 فرم طرح توجیهی وتاسیس آموزشگاه
4 فرم خوداظهاری تاسیس
5 فرایند صدور پروانه تاسیس نوع د
6 مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه حقوقی
7 مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه حقیقی
8 بازدید مکان و تجهیزات
9 پیشنهاد نام آموزشگاه
10 درخواست افزایش/کاهش حرفه‌های آموزشی
11 فرآیند ابلاغ مربیگری
12 رتبه‌بندی آموزشگاه‌ها
13 فرم بازرسی
14 فرم تبدیل آموزشگاه حقوقی
15 نحوه قرارداد همکاری برای اخذ مجوز رشته‌های خارج از آموزشگاه
16 قرار داد کارآموزی
17 مرخصي
18 فرمت گواهی حضوردر دوره آموشی
19 قرارداد مدیر آموزشگاه
20 قرارداد مربیان آموزشگاه آزاد
 21 فرم عناوین مجاز دوره های آموزشی
22 تاریخ برگزاری آزمون متقاضیان تاسیس آموزشگاه آزاد بهمراه سرفصلهای آزمونی