فرم‌ها و دستورالعمل‌ها

 

ردیف عنوان فرم
۱ ضوابط ودستورالعمل اجرايي آئين نامه نحوه ي تشکيل واداره آموزشگاههاي فني وحرفه اي آزاد درسال 98
۲ درخواست تمدید پروانه آموزشگاه
۳ بازدید مکان و تجهیزات
4 پیشنهاد نام آموزشگاه
۵ درخواست افزایش/کاهش حرفه‌های آموزشی
۶ درخواست تأییدنام
۷ درخواست شعبه
۸ رتبه‌بندی آموزشگاه‌ها
۹ زمانبندی صدور پروانه تاسیس
۱۰  اولویت‌بندی آموزشگاه
۱۱ فرم بازرسی
۱۲ فرم تبدیل آموزشگاه حقوقی
13 نحوه قرارداد همکاری برای اخذ مجوز رشته‌های خارج از آموزشگاه
۱۴ قرار داد کارآموزی
۱۵ مرخصي
16 فرمت گواهی حضوردر دوره آموشی
۱۷ تاسیس آموزشگاه ازاد
۱۸ قرارداد مدیر آموزشگاه
۱۹ قرارداد مربیان آموزشگاه آزاد