زمان‌بندی آزمون‌های عملی

 

جدول برنامه زمان بندی اجرای آزمون های تفاهنمامه ها(صنعت ساختمان، قالی بافان و بافندگان فرش.....) سال 1397
ثبت نام متقاضیان درپورتال  ویرایش اطلاعات شخصی صدور کارت ورود به جلسه آزمون،پاسخگویی ورفع مشکلات تاریخ ازمون کتبی اعلام نتایج
از تاریخ از تاریخ  تا تاریخ از تاریخ  تا تاریخ تاریخ تاریخ
1397/2/4 1397/2/11 1397/2/12 1397/2/13 1397/2/17 1397/2/19 1394/2/31 1397/2/29
1397/3/15 1397/3/22 1397/3/23 1397/3/24 1397/3/28 1397/3/30 1397/4/1 1397/4/9
1397/4/19 1397/4/26 1397/4/27 1397/4/28 1397/5/1 1397/5/3 1397/5/5 1397/5/13
1397/5/30 1397/6/6 1397/6/7 1397/6/8 1397/6/12 1397/6/14 1397/6/16 1397/6/24
1397/7/10 1397/7/17 1397/7/18 1397/7/19 1397/7/23 1397/7/25 1397/7/27 1397/8/5
1397/8/15 1397/8/22 1397/8/23 1397/8/24 1397/8/28 1397/8/30 1397/9/2 1397/9/10
1397/9/27 1397/10/4 1397/10/5 1397/10/6 1397/10/10 1397/10/12 1397/10/14 1397/10/22
1397/11/2 1397/11/9 1397/11/10 1397/11/11 1397/11/15 1397/11/7 1397/11/19 1397/11/17

 

برنامه اجرای آزمونهای عملی تفاهم نامه ها تا تایید نهایی
تشکیل پرونده درمرکز بارگذاری برنامه آزمون عملی  درسایت استان  قسمت اطلاعیه ها به آدرس:hormoztvto.ir شروع اجرای آزمون عملی و ثبت نمره در پورتال پایان اجرای آزمون عملی و ثبت نمره در پورتال ارسال لیست به اداره کل  تایید نهایی  پرداخت هزینه صدورگواهی نامه
حد اکثرتاریخ تاریخ از تاریخ تا تاریخ حداکثر تا تاریخ تا تاریخ در تاریخ
1397/2/31 1397/3/2 1397/3/5 1397/3/10 1397/3/20 1397/3/31 1397/4/2
1397/4/11 1397/4/13 1397/4/16 1397/4/23 1397/4/25 1397/5/2 1397/5/3
1397/5/15 1397/5/17 1397/5/20 1397/5/25 1397/5/29 1397/6/7 1397/6/8
1397/6/25 1397/6/27 1397/7/1 1397/7/8 1397/7/10 1397/7/19 1397/7/20
1397/8/6 1397/8/9 1397/8/12 1397/8/20 1397/8/22 1397/8/29 1397/8/30
1397/9/12 1397/9/14 1397/9/17 1397/9/22 1397/9/26 1397/10/8 1397/10/9
1397/10/24 1397/10/26 1397/10/29 1397/11/4 1397/11/7 1397/11/17 1397/11/18
1397/12/7 1397/12/9 1397/12/12 1397/12/20 1397/12/22 1397/12/28 1397/12/29

 

برنامه آزمون عملی آنلاین سال 97 تا پرداخت صدور گواهی نامه 
بارگذاری برنامه آزمون عملی  درسایت استان  قسمت اطلاعیه ها به آدرس:hormoztvto.ir شروع اجرای آزمون عملی و ثبت نمره در پورتال پایان اجرای آزمون عملی و ثبت نمره در پورتال ارسال لیست به اداره کل  تایید نهایی  پرداخت هزینه صدورگواهی نامه
تاریخ ازتاریخ تا تارخ حداکثر تا تاریخ تاریخ در تاریخ
1397/3/2 1397/3/5 1397/3/10 1397/3/20 1397/3/31 1397/4/2
1397/4/13 1397/4/16 1397/4/23 1397/4/25 1397/5/2 1397/5/3
1397/5/17 1397/5/20 1397/5/25 1397/5/29 1397/6/7 1397/6/8
1397/6/27 1397/7/1 1397/7/8 1397/7/10 1397/7/19 1397/7/20
1397/8/9 1397/8/12 1397/8/20 1397/8/22 1397/8/29 1397/8/30
1397/9/14 1397/9/17 1397/9/22 1397/9/26 1397/10/8 1397/10/9
1397/10/26 1397/10/29 1397/11/4 1397/11/7 1397/11/17 1397/11/18
1397/12/9 1397/12/12 1397/12/20 1397/12/22 1397/12/28 1397/12/29

 

 

برنامه آزمونهای ادواری آنلاین سال 97تا پرداخت هزینه صدور
بارگذاری برنامه آزمون عملی  درسایت استان  قسمت اطلاعیه ها به آدرس:hormoztvto.ir شروع اجرای آزمون عملی و ثبت نمره در پورتال پایان اجرای آزمون عملی و ثبت نمره در پورتال ارسال لیست به اداره کل تایید نهایی پرداخت هزینه صدورگواهی نامه
تاریخ از تاریخ تا تاریخ حداکثرتا تاریخ تا تاریخ در تاریخ
1397/3/2 1397/3/5 1397/3/10 1397/3/20 1397/3/31 1397/4/2
1397/4/13 1397/4/16 1397/4/23 1397/4/25 1397/5/2 1397/5/3
1397/5/17 1397/5/20 1397/5/25 1397/5/29 1397/6/7 1397/6/8
1397/6/27 1397/7/1 1397/7/8 1397/7/10 1397/7/19 1397/7/20
1397/8/9 1397/8/12 1397/8/20 1397/8/22 1397/8/29 1397/8/30
1397/9/14 1397/9/17 1397/9/22 1397/9/26 1397/10/8 1397/10/9
1397/10/26 1397/10/29 1397/11/4 1397/11/7 1397/11/17 1397/11/18
1397/12/9 1397/12/12 1397/12/20 1397/12/22 1397/12/28 1397/12/29

 

 

جدول برنامه زمان بندی اجرای آزمون های کتبی هماهنگ  سال  137 به استثنای حوزه های  فعال شده بصورت آزمون های آنلاین
تخصیص حرفه آخرین مهلت ارسال حوزه های فرعی توسط مراکز حوزه بندی صدورکارت ورود به جلسه آزمون -پاسخگویی ورفع اشکالات چاپ پاسخنامه زمان آزمون کتبی اسکن وقرائت اعلام نتایج
تاریخ تاتاریخ تاریخ از تاریخ تا تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ
1397/2/2 1397/2/13 1397/2/15 1397/2/17 1397/2/19 18الی1397/2/20 1397/2/21 22الی1397/2/24 1397/2/29
12الی1397/3/13 1397/3/24 1397/3/26 1397/3/28 1397/3/30 29الی1397/3/30 1397/4/1 2الی1397/4/4 1397/4/9
16الی1397/4/17 1397/4/27 1397/4/20 1397/5/1 1397/5/3 1الی1397/5/3 1397/5/5 6الی1397/5/8 1397/5/13
1397/4/29 1397/6/7 1397/6/10 1397/6/12 1397/6/14 12الی1397/6/13 1397/6/16 17الی1397/6/18 1397/6/24
8الی1397/7/7 1397/7/18 1397/7/21 1397/7/23 1397/7/25 23الی 1397/7/24 1397/7/27 28الی 1397/7/29 1397/8/5
13الی 1397/8/14 1397/8/23 1397/8/26 1397/8/28 1397/8/30 28الی 1397/8/29 1397/9/2 3الی 1397/9/5 1397/9/10
25الی 1397/9/26 1397/10/5 1397/10/8 1397/10/10 1397/10/12 10الی 1397/10/11 1397/10/14 15الی 1397/10/16 1397/10/22
1397/11/1 1397/11/10 1397/11/13 1397/11/5 1397/11/17 15الی 1397/11/16 1397/11/19 21الی 1397/11/24 1397/11/27

 

برنامه آزمون عملی هماهنگ تا صدور گواهی نامه سال 97
بارگذاری برنامه آزمون عملی  درسایت استان  قسمت اطلاعیه ها به آدرس:hormoztvto.ir شروع اجرای آزمون عملی و ثبت نمره در پورتال پایان اجرای آزمون عملی و ثبت نمره در پورتال ارسال لیست به اداره کل تایید نهایی پرداخت هزینه صدورگواهی نامه
تاریخ ازتاریخ تا تارخ حداکثر تا تاریخ تا تاریخ از تاریخ
1397/3/2 1397/3/5 1397/3/10 1397/3/20 1397/3/31 1397/4/2
1397/4/13 1397/4/16 1397/4/23 1397/4/25 1397/5/2 1397/5/3
1397/5/17 1397/5/20 1397/5/25 1397/5/29 1397/6/7 1397/6/8
1397/6/27 1397/7/1 1397/7/8 1397/7/10 1397/7/19 1397/7/20
1397/8/9 1397/8/12 1397/8/20 1397/8/22 1397/8/29 1397/8/30
1397/9/14 1397/9/17 1397/9/22 1397/9/26 1397/10/8 1397/10/9
1397/10/26 1397/10/29 1397/11/4 1397/11/7 1397/11/17 1397/11/18
1397/12/9 1397/12/12 1397/12/20 1397/12/22 1397/12/28 1397/12/29