ارائه آموزش به دانش آموزان در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک بندرعباس
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان ، در راستای ارتقاء مهارت و دانش آموزان آشنایی آنها با مراکز آموزشی فنی وحرفه ای تعداد 29 نفر از دانش آموزان پایه دهم هنرستان دخترانه نمونه دولتی خلیج فارس در کارگاه صنایع خودرو به مدت 3 ساعت در خصوص سرویس نگهداری خودرو آموزش دیدند. محمد حسین قاسمی نژاد رئیس مرکز شماره یک اذعان کر د: مرکز شماره یک بندرعباس در 12 کارگاه در مرکز ثابت و در سایر بخش ها پادگان ، حاشیه نشینی ، سیار شهری ، جوار کارگاهی ، جوار کارخانه ، ضمن کار ، اصناف ، کارآموزی در محیط کار واقعی ، زندان در رشته های برق ، مکانیک ، صنایع چوب ، صنایع خودرو ، جوشکاری ، تاسیسات ، ابزار دقیق ، کشاورزی ، صنایع پوشاک در حال آموزش به مردم بندرعباس می باشد مهندس قاسمی نژاد در ادامه افزود : عملکرد مرکز یک در نه ماهه سال 97 763791 نفر ساعت می باشد و از جوانان دعوت کرد به مرکز آموزشی شماره یک بندرعباس مراجعه نمایند و در دوره های آموزشی رایگان این مرکز آموزش ببینند.