مهندس ازهاری خبر داد: مشاغل اختصاصی سازمان آموزش فنی و حرفه ای در کمیته مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب شد
مهندس ارسلان ازهاری، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از تصویب مشاغل اختصاصی این سازمان در کمیته مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور، مهندس ارسلان ازهاری، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور گفت: در راستای ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری، « موضوع شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی به تناسب وظایف پست های قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت، دوره های آموزشی موردنیاز و عوامل مؤثر دیگر»، مشاغل مربی آموزش فنی وحرفه ای، کارشناس آموزش فنی و حرفه ای و کارشناس ارزشیابی مهارت و تعیین صلاحیت حرفه ای به عنوان مشاغل اختصاصی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور مورد تأیید کمیته مشاغل شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گرفت. مهندس ازهاری ادامه داد: پیش از این سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دارای 2 شغل اختصاصی بود که با پیگیری های به عمل آمده، این مشاغل به 3 شغل رسید. وی افزود: در صورت مترتب شدن هر گونه مزایا، برای این مشاغل توسط مراجع ذیربط، احکام کارگزینی تمامی مربیان و کارشناسان مشمول اعمال خواهد گردید.