در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان ؛ آموزش دوگانه آلمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومعی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان ، دوره آموزش دوگانه آلمان به منظور ارتقاء آموزش و نگرش و سطح مهارت کارشناسان آموزش در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان  برگزار شد. بنابراین گزارش ، این دوره با حضور 45 نفر به صورت وبیناری برای تمامی مراکز سطح استان برگزار گردید. موضوعات این دوره روش های پژوهش ، سیستم آموزش دوگانه و نظارت و راهنمایی آموزش توسط  مدرس مجرب اداره کل تبیین شد .این دوره روز یکشنبه24/9/97 در سالن اجتماعات اداره کل برگزار گردید.