اطلاعیه اداره آزمون وارزشیابی استان کارت ورود به جلسه آزمونهای آنلاین معوق سال ۹۸

کلیه آزمون های آنلاین معوق سال 98(مورخ 98/12/05 لغایت 98/12/21) از تاریخ 99/03/18 لغایت 99/04/09 به مدت 13 روز حوزه بندی شده و کارت ورود به جلسه داوطلبین در سامانه پورتال جامع سازمان به نشانی www.portaltvto.com   بارگذاری شده است.

رعایت کامل موارد بهداشتی جهت حضور در جلسه آزمون الزامی است.