خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای هرمزگان

عنوان خدمت: اعزام به مسابقات جهانی مهارت
شناسه خدمت: 18051047103
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B)
شرح خدمت: مدال آوران دو سال پیاپی کشوری به اردوی آمادگی دعوت شده و پس از طی سه مرحله اردو در صورت قبولی به مرحله جهانی اعزام می‌گردند.
بستر ارائه خدمت:
http://skill.irantvto.ir
مشاهده لیست دفاتر پیشخوان
شناسنامه خدمت: مشاهده
نمودار مراحل دریافت خدمت: مشاهده
قوانین، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با خدمت:
مدارک مورد نیاز:

مدال آوران دو دوره از مسابقات ملی مهارت به شرط دارا بودن شرایط سنی

هزینه ارائه خدمت:

هزینه ندارد

مسئول ارائه خدمت:

مسئول مسابقات مهارت اداره کل - عبدالرحیم رهروان-تلفن گویا 07632118 داخلی 320

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

مسئول مسابقات مهارت اداره کل - عبدالرحیم رهروان- تلفن گویا 07632118 داخلی 320

بیانیه توافق سطح خدمات: مشاهده