راهبرد مشارکت الکترونیکی

در اجرای بخشنامه ریاست محترم جمهوری و همچنین سازمان اداری و استخدامی و مصوبه هیات وزیران ، اداره کل موظف است نسبت به ارائه خدمات میز خدمت الکترونیکی و همچنین توسعه زیر ساخت دولت الکترونیک و بستر مناسب در زمینه مشارکت الکترونیکی اقدام الزم مبذول نماید.

اداره کل موظف است تمامی برنامه های آموزشی خود را از طریق تقاضاسنجی آموزشی و تحلیل نیازسنجی واقعی بازار کار به انجام برساند

. اداره کل موظف است به تمامی درخواست های جامعه هدف آموزش تا حصول نتیجه رسیدگی نماید و مراتب را به صورت شفاف در مدت زمان مشخص به ارباب رجوع اعالم نماید

. اداره کل موظف است سهم آموزشی جامع هدف آسیب دیده اجتماعی را از کل برنامه آموزشی تفکیک و به طور شفاف به نهادهای حمایتی اعالم نماید

 . در این راستا و به منظور جلب مشارکت مردمی ، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان برخود الزم می داند نظرات و پیشنهادات احاد مردم را گردآوری نموده و راهبردهای منتج به افزایش کیفیت خدمات را تدوین نماید

 . شما می توانید دیدگاه خود را از طریق سایت اداره کل به آدرس http://hormoztvto.ir  و سامانه میز خدمت الکترونیکی، و یا از منوی معرفی اداره کل ، ارتباط با مدیران و مسولین ، ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه سازید .

می توانید با عضویت در سامانه شبکه اجتماعی مهارت با تبادل نظر در این شبکه از وضعیت پیشبرد مهارت آموزی خود و دیگران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با خبر شوید.

 

 

سامانه پیشنهادات پیگیری پیشنهادات