بخشنامه‌ها دستورالعمل‌ها

1400/02/22-----لينك بخشنامه ها -شيوه نامه ها و دستورالعمل هاي حوزه راهبري اجراي آموزش -زيرمنو گروه ها و رئوس فتر

1398/12/12-----وظايف دستگاههاي اجرايي به منظور حفظ سلامت و ايمني كاركنان و ارباب رجوع ................... دانلود

1398/10/02.......جدول تطبيق استاندارد هاي آموزشي سازمان....................................................................دانلود

1398/09/15.......جدول تطبيق كد استاندارد هاي شاخه كاردانش آموزش و پرورش ........................................دانلود

1398/05/02...............-دستورالعمل طرح مهارت اموزي در محيط واقعي كار ...................................................دانلود

1398/02/31---------- دستور العمل اجرايي طرح كارآفريني مهارت بنيان ........................................................دانلود

1397/07/28بخشنامه  مقام عالی وزارت در راستای شفاف سازی کلیه قراردادهای اقتصادی و غیر اقتصادی ......دانلود